Zakładka SPRZEDAŻ

DATA SPRZEDAŻY Pole przeznaczone na datę wydania towaru. Standardowo podawana jest tu aktualna data. Może ona oczywiście zostać zmieniona. Data sprzedaży jest brana pod uwagę przy sporządzaniu przez system niektórych raportów i zestawień, np. rejestru VAT.
SPRZEDAŻ NA EKSPORT Zakreślenie tego znacznika spowoduje, że program nie będzie naliczał podatku VAT związanego z tym dokumentem. Wszystkim towarom wymienionym w specyfikacji automatycznie zostaje przypisana stawka 0% – „sprzedaż eksportowa”, ponownie wyliczana jest wartość dokumentu. WRAZ Z DOKUMENTEM ZAPISZ… Zakreślenie tego znacznika będzie dla programu poleceniem uruchomienia mechanizmu związanego ze zwrotem ze sprzedaży detalicznej. Chodzi tu o sytuację, kiedy klient życzy sobie wystawienia faktury lub rachunku na podstawie przedstawionego paragonu z kasy fiskalnej. Mechanizm zwrotu ze sprzedaży detalicznej pozwoli uniknąć podwójnego naliczenia podatku VAT. Znacznik jest niedostępny w trybie poprawiania dokumentu.