Rozliczenie należności – zakładka BANK

W polu tym należy wpisać datę, która znajdzie się na dokumencie bankowym. Przy jej wpisywaniu można skorzystać z klawiszy 13 lub z kalendarza wywołanego przez wskazanie klawisza Datę można również wpisać ręcznie. RACHUNEK BANKOWY PODMIOTU W selektorze tym znajdują się numery rachunków bankowych, które można wprowadzić do pamięci systemu w pod module RACHUNKI BANKOWE, znajdującym się w ADMINISTRACJI.
RACHUNEK BANKOWY DŁUŻNIKA W selektorze tym znajdują się numery rachunków bankowych dłużnika, które można wprowadzić do pamięci systemu w modułach: KONTRAHENCI, URZĘDY, PRACOWNICY. WPŁACIŁ W polu tym należy wpisać imię i nazwisko osoby wstawiającej przelew. KATEGORIA Z tego selektora można wybrać kategorię dla tworzonego dokumentu bankowego. UWAGI Pole to przeznaczono do wpisania istotnych uwag dotyczących rozliczanej należności. WYDRUKUJ DOKUMENT Zakreślenie tego znacznika oznaczać będzie, że tworzony właśnie dokument bankowy (BP) zostanie automatycznie wydrukowany.