DZIAŁANIE AUTORYTETU

Gdy jednak działanie autorytetu jest wielo­torowe, wyłania się zagadnienie, który z kierunków oddziaływania jest naj­silniejszy lub jak odbiera się je w kręgu objętym działaniem autorytetu.Niepodobna wreszcie stracić z oczu sprawy bardzo ważnej i podnoszonej przez-niektórych autorów tego tomu: autorytet jednostkowy działa zawsze jako osobowość w jakiś sposób odrębna i wybitna. W działaniu osobowości zaznacza się szczególnie jej profil moralny. Zachwianie wiary w godność osobistą i w postawę moralną nawet bardzo doświadczonego i w zakresie^ danej umiejętności wybitnego uczonego musi stanowić co najmniej o zachwia­niu jego autorytetu. Osobowość nie sprowadza się jednak tylko do jej profilu moralnego. Cechy osobowości, które stanowią o jej odrębności i sile, które czynią ją sugestywną w znaczeniu zdolności oddziaływania na innych ludzi i    poddawaniu ich swoim poglądom i dążeniom, są istotne tak dla kształto­wania autorytetu, jak dla jego utrzymania i wzmocnienia.