MIĘDZY WIELKOŚCIĄ SPECJALNOŚCI

J. Cole i S. Cole nie znaleźli w swych ba­daniach korelacji między wielkością specjalności (badali w USA wszystkich fizyków ciała stałego – 4593 – oraz fizyków cząstek elementarnych – 1833) a częstotliwością cytowań. Zastrzeżenie utrzymuje jednak swoją moc, oczywiście, w odniesieniu do przypadków skrajnych.Pod adresem SCI wysuwa się w końcu zastrzeżenie natury czysto technicznej: faworyzuje seniorów oraz tych autorów, których nazwiska roz­poczynają się od pierwszych liter alfabetu, ponieważ w przypadku publikacji zbiorowych uwzględnia tylko pierwsze wymienione nazwisko. J. Cole i S. Cole dokonali porównań liczby cytowań prac naukowców, których nazwiska zaczy­nają się na litery A-M, oraz autorów o nazwiskach rozpoczynających się od liter N-Z i nie znaleźli różnic istotnych statystycznie.