PROBLEM ROZSTRZYGNIĘCIA

Problem rozstrzygnięcia, czy b = 0, czy też b> 0 daje bardziej adekwatny model zmian autorytetu naukowego, wymaga oczywiście badań empirycznych; intuicyjnie, autorytet nie popierany ciągle nowymi osiągnięciami zaczyna za­nikać, co wskazywałoby, że b> 0. Zapewne jednak wielkość b, a więc i szyb­kość zanikania autorytetu, jest różna dla różnych dyscyplin.W analogiczny sposób określa się funkcję mocy społecznej Mit), indu­kowaną przez wartości m(E\), miE2),…* tniĘ,) mocy społecznej związanej z poszczególnymi zdarzeniami.Typowymi zdarzeniami o wysokich wartościach miE) będą nominacje na takie stanowiska, jak „dyrektor instytutu naukowego”, „kierownik zakładu” itp.; recenzowanie pracy doktorskiej; zostanie członkiem komitetu redakcyj­nego czasopisma naukowego czy komitetu ekspertów itp.