POWRACAJĄCY WĄTEK

Ten wątek powraca też w rozważaniach innych autorów. J. Sztumski charakteryzuje funkcję autorytetu w nauce jako gwaranta prawidłowości twierdzeń i słuszności po­czynań naukowych. Występuje tu jednak niebezpieczeństwo wierzenia autory­tetom, niebezpieczeństwo, które odgrywało nieraz dużą rolę w dziejach nauk. Najdalej w podkreśleniu znaczenia autorytetu idzie J. Goćkowski, twier­dząc, że nie ma nauki – bez autorytetów, które w nauce są częścią dzie­dzictwa kulturowego (myśl o dziedzictwie kulturowym występuje i u K. Sza­niawskiego). J. Goćkowski główne funkcje autorytetu w nauce określa jako – funkcje grupotwórcze, naukotwórcze i wychowawcze. Podkreślenie funkcji autorytetu w nauce nie oznacza jego. gloryfikacji.