Pole NUMER

Pole NUMER składa się z dwóch części. Pierwszą część, przeznaczoną na liczby porządkowe, wypełnia się w chwili wystawiania dokumentu. Program podpowiada kolejne liczby. Zawartość drugiej części, przeznaczonej na symbole niosące dodatkową informację, jest uzależniona od ustawień w pod module administracyjnym DOKUMENTY (zakładka PODSTAWOWE) – z poziomu formularza nie można niczego tu zmienić. Pierwsza część pola może zostać wypełniona na kilka sposobów: przez wpisanie za pomocą klawiatury cyfry lub liczby, przez wpisanie cyfry lub liczby „łamanej” przez symbol, np. 123/rc2, przez użycie funkcji WSTAW BIEŻĄCY NUMER (menu DOKUMENT, opcja NUMERACJA lub menu kontekstowe) – system automatycznie wpisze pierwszy wolny numer,  przez zaznaczenie zawartości pola i wykasowanie jej klawiszem [Dele- te], co odpowiada użyciu funkcji BEZ NUMERU (menu DOKUMENT, opcja NUMERACJA lub menu kontekstowe) – spowoduje to wpisanie w pole tekstu „bez numeru”. Dokumentu bez numeru nie można wystawić poleceniem ZAPISZ. Użycie funkcji BEZ NUMERU spowoduje zablokowanie możliwości zapisania dokumentu. Możliwe będzie jedynie jego odłożenie (polecenie ODŁÓŻ), ale w takiej sytuacji nie nastąpi zarezerwowanie żadnego numeru dla odkładanego dokumentu. Przydzielenie numeru takiemu dokumentowi będzie możliwe dopiero w momencie jego wykonania. Każdy wprowadzony numer jest kontrolowany przez system w chwili zapisania lub odłożenia dokumentu. Wyklucza to możliwość nadania tego samego numeru różnym dokumentom. Mechanizm kontroli gwarantuje poprawną numerację dokumentów także w sytuacji, kiedy wystawia je jednocześnie wiele osób pracujących w sieci komputerowej.
Numer dokumentu poprzedzony symbolem właściwym dla danego typu dokumentu będzie przez system zgłaszany na pasku zadań aż do chwili zakończenia wszystkich operacji związanych z jego wypisaniem lub wystawieniem. W ten sposób można w każdej chwili przerwać wypełnianie dokumentu, a potem szybko wrócić do tego zadania. O sposobie, w jaki ma system reagować na stwierdzone luki w numeracji dokumentów, decyduje się na poziomie pod modułu administracyjnego INNE PARAMETRY SUBIEKTA – zakładka NUMERACJA.