NAUKOWA INSPIRACJA

Mistrz, koryfeusz nauki oddziaływa na tych, z którymi wiąże go stosunek autorytetu i którzy pozostają pod jego wpływem: od­działywa, tzn. pobudza ich do odpowiadającej jego wpływom aktywności. Otóż tego oddziaływania nie można już sprowadzić’do jednego czynnika, nawet do jednego toru. Mistrz oddziaływa zakresem i zasobem posiadanej wiedzy, którą komunikuje swoim zwolennikom, rozwijaną przed nimi umiejęt­nością. Działa inspiracją w sferze myśli teoretycznej, działa reprezentowaną przez siebie orientacją metodologiczną, oddziaływa wreszcie kierując swoich uczniów i zwolenników ku określonym kierunkom badania naukowego określonym zadaniom badawczym. Zapewne nie każdy uczony, który stał się autorytetem naukowym, reprezentuje — zwłaszcza równomiernie — wszyst­kie te tory inspiracji naukowej