Termin płatności zawsze jest obliczany w odniesieniu do daty wystawienia dokumentu.

Dostępna jest tu lista wszystkich użytkowników danej kopii programu. Można łatwo wskazać osobę wystawiającą dany dokument. DO ZAPŁATY/DO ZWROTU Pole, które zmienia się w zależności od tego, czy dane korekty wymuszają wniesienie dopłaty przez kontrahenta, czy wypłacenie mu nadpłaty. Pole nie jest dostępne dla użytkownika. ZAPŁACONO/ZWRÓCONO Pole, które zmienia się w zależności od tego, czy dane korekty wymuszają wniesienie dopłaty przez kontrahenta, czy wypłacenie mu nadpłaty. Wprowadza się tu sumę bezpośrednio wpłacaną do kasy lub wypłacaną z kasy w momencie wystawienia dokumentu. Wystawienie dokumentu korygującego w sytuacji, kiedy różnice finansowe regulowane są natychmiast, powiązane jest z wystawieniem dokumentu kasowego typu KP albo KW. POZOSTAŁO Podawana jest tu wartość należności (kredytu udzielonego czasowo klientowi) lub zobowiązania finansowego wobec klienta. ODEBRAŁ(A) Należy tu podać dane osoby potwierdzającej odbiór dokumentu. Selektor udostępnia nazwiska osób uprawnionych przez kontrahenta do odbierania dokumentów. Informacje te podawane są przy wprowadzaniu opisu kontrahenta do kartoteki. Resztę danych związanych z dokumentem można wprowadzić na poziomie okna dialogowego Pozostałe DANE uruchamianego za pomocą klawisza.