Jak usunąć wprowadzone dane?

Usuwanie wprowadzonych danych zostanie omówione na przykładzie usunięcia danych kontrahenta. Aby usunąć dane kontrahenta, należy:

  • Z modułu CENTRALA wybrać grupę KARTOTEKI, wskazać moduł KONTRAHENCI.
  • W tabeli znajdującej się w oknie głównym modułu wskazać wybraną po- zycję.
  • Z menu KOTRAHENT wybrać opcję USUŃ.
  • Potwierdzić chęć wykonania tej operacji, odpowiadając twierdząco na postawione przez komputer pytanie.

Należy pamiętać, że nie wszystkie dane można usunąć – np. nie można usunąć zaksięgowanego dokumentu. W takich sytuacjach program informuje
o tym użytkownika, wyświetlając odpowiednie komunikaty.

Jak filtrować dane?

Aby włączyć mechanizm filtrowania danych ograniczający tabelę z danymi do tylko niektórych zapisów, należy:

  • W oknie głównym modułu, z menu WIDOK wybrać opcję FILTRUJ lub
  • z paska narzędzi wybrać przycisk 3.
  • W wyświetlonym oknie zakreślić odpowiednie znaczniki i wprowadzić dane określające podstawę filtrowania.
  • Wybrać klawisz