REZULTAT SUKCESU NAUKOWEGO

  1. Ten zaś, o czym już wspominaliśmy, jest niecałkowicie i nie tylko rezultatem sukcesu naukowego. Traktując SCI jako miernik dorobku naukowego, zakłada się, iż popularność pracy świadczy o jej poprawności. Zarzut ten nie dotyczy wskaź­ników prestiżu opartych na analizie rozkładu cytowań. Nie zakłada się bowiem wtedy jednolitych, racjonalnych podstaw uznania społecznego. Jak zauwazyh J. Cole i S.’ Cole, „waga pracy nie jest koniecznie zdeterminowana jej poprawnością”.  Krytycy wskazują, że praca naukowa może byc cytowana z wie­lu względów, z których merytoryczne     są            tylko jedną  z  wielu     kategorii.Znane są cytowania ceremonialne prac   osób    mających władzę     bądź       np. wysoko cenionych za ich morale i koleżeńskość.